Meer weten over Stichting Het Gebaar

Hier vindt u de toelichting op het aanvraagformulier collectieve doelen voor natuurlijke personen.

Aan de tekst van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij adviseren u voor het invullen van het aanvraagformulier deze toelichting op het aanvraagformulier plus het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar door te lezen.

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER COLLECTIEVE DOELEN VOOR NATUURLIJKE PERSONEN

Technische toelichting

We verzoeken u dringend het aanvraagformulier met de computer in te vullen. Wanneer u het formulier heeft gedownload, kunt u het op uw eigen computer opslaan.

Als u dit formulier met de computer invult, kunt u met TAB of een muisklik steeds naar het volgende invulveld gaan. Op sommige computers kan de tekst die u intypt aan de rechterkant uit het kader van het invulveld lopen. Om dit te voorkomen geeft u een enter aan het einde van het kader, u komt dan op de volgende regel.

Per vraag is een maximaal aantal karakters (elk woord bestaat uit een x-aantal karakters) ingesteld. U kunt niet meer dan dit maximale aantal karakters intypen. Zorg er daarom voor dat u uw teksten kort en bondig houdt.

Het formulier is gemaakt voor Microsoft Word (versie 6.0 en hoger) en Wordperfect. Mocht u beschikken over een oudere versie, werkt het formulier niet naar behoren of lukt het niet om het formulier te downloaden, neem dan contact met de helpdesk van Stichting Het Gebaar. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) via telefoonnummer 00800 7920 7920 (gratis). Let wel: u dient twee keer een nul te toetsen voor de acht.

Voor personen die vanuit het buitenland bellen met +800 7920 7920 is het soms noodzakelijk eerst de carrier acces code in te toetsen. Deze is voor internationaal telefoneren afhankelijk van de telefoonmaatschappij waarbij u belt. Vervolgens toetst u in elk geval uw internationale toegangscode in.


Terug naar bovenaan de pagina

Onderdeel A. Gegevens van de aanvrager

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

 • iedere in Nederland gevestigde rechtspersoon;
 • iedere in Nederland gevestigde natuurlijke persoon wiens aanvraag het bedrag van €2.500 niet overstijgt.

U heeft het aanvraagformulier voor natuurlijke personen. Het bedrag dat u aanvraagt, mag niet hoger zijn dan €2.500. Wilt u een aanvraag indienen voor een uitkering hoger dan €2.500 dan dient u een in Nederland gevestigde rechtspersoon in te schakelen of (bijvoorbeeld een stichting) op te richten en het formulier voor rechtspersonen te gebruiken. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk, 00800 7920 7920.

Woont u in het buitenland, dan kunt u niet aanvragen. Het is wel mogelijk een samenwerking aan te gaan met een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon als u een aanvraag van maximaal €2.500 wilt indienen of met een in Nederland gevestigde rechtspersoon wanneer u voor grotere projecten een uitkering wilt aanvragen.

U dient een kopie van een bankafschrift dat niet ouder is dan zes maanden en dat overeenkomt met het bankrekeningnummer dat u op uw formulier noteert, mee te sturen met uw aanvraag. De financiële informatie op het afschrift mag u onleesbaar maken.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 3

Stichting Het Gebaar werkt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Wij verzoeken u een telefoonnummer op te geven waar wij u op deze tijden kunnen bereiken.

Terug naar bovenaan de pagina

Onderdeel B. Algemene gegevens over het project

Gelijk met uw aanvraag dient u een projectvoorstel of een activiteitenplan mee te sturen. Het voorstel of plan geeft een omschrijving van de activiteiten waarvoor een uitkering aanvraagt. Uit het voorstel of plan moet blijken:

 • wat u met uw project wilt bereiken;
 • hoe u het project gaat uitvoeren;
 • of er binnen de doelgroep behoefte aan uw project is en waar dat uit blijkt;
 • hoe lang uw project effect heeft op de doelgroep.

Alleen projecten die ten behoeve van de doelgroep worden uitgevoerd, kunnen voor een uitkering in aanmerking komen.

De doelgroep van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen van Het Gebaar wordt gevormd door:

Een project kan zowel in als buiten Nederland worden uitgevoerd.

NB. De aanvrager die een projectvoorstel indient, hoeft niet tot de doelgroep te behoren. Een van de criteria is dat het project ten behoeve van de doelgroep wordt uitgevoerd.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 8

Geef kort en bondig maar vooral duidelijk aan wat het doel van uw aanvraag is en op welke wijze het project ten behoeve van de doelgroep wordt uitgevoerd. Desgewenst kunt u met korte zinnen, c.q. steekwoorden het doel van uw aanvraag beschrijven.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 9

Bij het beoordelen van de aanvragen wordt gekeken naar het aantal personen dat met het project wordt bereikt. U dient het aantal personen dat u met uw project denkt te bereiken, aan te geven.

Voor meer informatie zie artikel 12, lid 3 sub b van het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 10

Voor een uitkering komt uitsluitend in aanmerking een project dat wordt uitgevoerd ten behoeve van de doelgroep. Meer in het bijzonder dient het project één of meer van de navolgende thema's te omvatten:

 1. het stimuleren en het (verder) ontwikkelen van de Indische cultuur in en buiten Nederland;
 2. het bevorderen en instandhouden van sociale netwerken;
 3. onderwijs, educatie en media;
 4. welzijn.

Voor meer informatie zie artikel 12, lid 2 van het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 11

Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering, dienen ingediende projecten raakvlakken te hebben met bovengenoemde thema's. Onderstaand wordt verwoord wat Stichting Het Gebaar in het kader van de collectieve doelen verstaat onder deze thema's. Per thema wordt een aantal voorbeelden genoemd. Deze dienen uitsluitend ter illustratie: alle andere ideeën voor projecten die een of meer van de thema's omvatten en die worden uitgevoerd ten behoeve van de doelgroep zijn van harte welkom voor een toetsing aan het reglement.

Thema 1. Het stimuleren en het (verder) ontwikkelen van de Indische cultuur in en buiten Nederland

Cultuur bestaat uit materiële en immateriële zaken: het gaat zowel om voorwerpen als om gedachtegoed. Deze kunnen zich in particuliere handen, maar ook in openbare collecties bevinden. Behalve uit voorwerpen en gedachtegoed bestaat cultuur ook uit activiteiten: cultuur is immers niet alleen te herleiden tot ‘passieve' objecten en reflectie, die verzameld, opgetekend en bewaard (dienen te) worden, maar ook uit manifestaties, expressie en evenementen. Cultuur straalt uit naar omstanders: ze voedt, beïnvloedt, zet aan tot denken, inspireert en amuseert.

De Indische cultuur is geworteld in de vermenging van Indische en Nederlandse cultuur-elementen. Die wortels liggen in principe in het verleden, vanaf het moment dat Nederlanders zich in de Indonesische archipel vestigden. Er ontstond een Indo-Europese bevolkingsgroep, omdat Indische mensen en Nederlanders relaties met elkaar aangingen en er uit deze verhoudingen kinderen voortkwamen. Deze bevolkingsgroep is de doelgroep van de collectieve doelen van Het Gebaar. Velen van hen weten, bij wijze van spreken, intuïtief dat zij tot de Indische gemeenschap en cultuur (kunnen) behoren. Een van de wezenlijke uitgangspunten van Indische cultuur is dat zij bestaat bij de gratie van constante verandering en vermenging. Het tempo doeloe-gevoel gaat hand in hand met het vernieuwen van tradities. De Indische cultuur loopt echter het gevaar in de vergetelheid te raken. Het garanderen van dit erfgoed voor later, in combinatie met het stimuleren van nieuwe initiatieven, is dan ook cruciaal.

De culturele projecten dienen het stimuleren en het (verder) ontwikkelen van de Indische cultuur in en buiten Nederland te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het bewaren en/of toegankelijk maken van materiële zaken, door het organiseren van verschillende culturele activiteiten en/of door het projectmatig faciliteren van dit soort projecten.

Thema 2. Het bevorderen en instandhouden van sociale netwerken

Het tweede thema is het instandhouden en versterken van een gevarieerd stelsel van (nationale en internationale) sociale netwerken (de immateriële infrastructuur). Eén van de kenmerken van de doelgroep is immers het ‘Indische netwerk'. Er zijn in en buiten Nederland een aantal (vrijwilligers)organisaties die het instandhouden van het sociale netwerk van de doelgroep tot doelstelling hebben. Het faciliteren van dergelijke organisaties vormt één van de mogelijkheden om aan het instandhouden en verder versterken van het Indische netwerk bij te dragen.

Thema 3. Onderwijs, educatie en media

Een veel gehoord geluid binnen de doelgroep is dat er onvoldoende kennis van Nederlands-Indië omstreeks de Tweede Wereldoorlog is, terwijl dit een belangrijke periode voor de Nederlandse geschiedenis was. De doelgroep deelt specifieke Indische herinneringen zoals:

 • herinneringen aan en ervaringen met het vooroorlogse Nederlands-Indië;
 • de Japanse bezetting van Zuid-Oost-Azië (binnen en buiten de kampen);
 • de periode van bersiap en dekolonisatie;
 • migratie naar Nederland (of elders in de wereld, of opbouwen nieuw bestaan in het onafhankelijke Indonesië);
 • inburgering (in de woorden van toen: assimilatie en integratie) in Nederland;
 • ontstaan van een Indisch zelfbewustzijn in het Nederland rond 1980.

Deze herinneringen en de kennis over Nederlands-Indië die wel aanwezig is, dreigt – met de Indische cultuur – in de vergetelheid te raken. Educatie, onderwijs en media kunnen de kennis over de Indische geschiedenis stimuleren en verspreiden. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van lesprogramma's en van regelmatig terugkerende lezingen en symposia, door het ontsluiten van bestaande informatie (via bijvoorbeeld internet), door het oprichten van een leerstoel, door het bundelen van herinneringen van leden van de doelgroep en/of door het faciliteren van dit soort projecten.

Thema 4. Welzijn

Het laatste thema is het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de doelgroep in en buiten Nederland. De noodzaak bij te dragen aan het welzijn van de doelgroep hangt ten dele samen met de vergrijzing van die groep, die gepaard gaat met nieuwe hulpvragen. De leeftijds-gerelateerde problemen krijgen binnen de groep een extra dimensie doordat zij gekoppeld zijn aan een verleden van oorlog en geweld.

De projecten gericht op welzijn dienen een bijdrage te leveren aan het welzijn van personen uit de doelgroep, dienen ruimte te bieden aan het delen van bijvoorbeeld de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van of projecten ontwikkelen voor (zelf)hulpgroepen voor de verschillende groepen oorlogsslachtoffers, maar ook door het organiseren van groepsgerichte activiteiten met een duurzaam karakter, gericht op bijvoorbeeld geloofsbeleving of ontspanning.

Binnen de Indische gemeenschap zijn veel mensen die iets doen of willen doen voor de (voormalige) landgenoten die in Nederlands-Indië/Indonesië zijn achtergebleven. Hun schrijnende leefomstandigheden zijn voor velen reden geweest een oproep te doen een deel van het projectengeld van Het Gebaar te bestemmen voor deze groep mensen. Speciaal voor de (voormalige) landgenoten kunnen daarom ook welzijnsprojecten gericht op het georganiseerd leveren van ‘zorg op maat' worden ingediend.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 12

U moet er voor moet zorgen dat het project is afgerond voor 1 januari 2009.

Zie artikel 5, lid 3 van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Onderdeel C. Financiële gegevens over het project

In de begroting dient u aan te geven:

 • het bedrag dat u bij Stichting Het Gebaar aanvraagt (en dat maximaal €2.500 mag bedragen);
 • de uitgaven die u voor het project moet maken.

Kosten die u voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft gemaakt ten behoeve van de doelgroep of het project, kunnen niet ten laste van de uitkering komen.

In de laatste financiële bijlage die Stichting Het Gebaar van u vraagt, de liquiditeitsprognose, dient u aan te geven wanneer u het geld dat u aanvraagt, moet gaan uitgeven, dus nodig heeft. Wanneer u in aanmerking komt voor een uitkering, kan hiermee rekening worden gehouden.

Terug naar bovenaan de pagina

Onderdeel D. Ondertekening

Vraag 14

U kunt extra gegevens die u van belang vindt voor uw projectaanvraag ook in een aparte bijlage op te nemen.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 15

Alle in vraag 15 genoemde bijlagen zijn verplicht. Stichting Het Gebaar neemt alleen aanvragen die compleet met alle verplichte bijlagen zijn ingediend, in behandeling. Wanneer u één van de verplichte bijlage niet meestuurt, dan verwachten wij van u bij de aanvraag een schriftelijke motivatie waarin staat waarom uw aanvraag incompleet is en wanneer u de ontbrekende bijlage nazendt.

Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 16

Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u:

 • het formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld;
 • bekend te zijn met het ‘Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar';
 • ten behoeve van de uitvoering van het project waarvoor een uitkering is aangevraagd niet elders (gemeenten, provincie, de rijksoverheid, de Europese Unie of andere subsidiënten) subsidie, garanties of kredieten te hebben aangevraagd of reeds te hebben toegezegd gekregen;
 • Stichting Het Gebaar zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van uw aanvraag;
 • Stichting Het Gebaar toestemming te verlenen tot nader onderzoek.

Print het formulier uit. Na ondertekening stuurt u het formulier plus alle bijlagen op aan:

Stichting Het Gebaar
Postbus 16022
2500 BA ‘s Gravenhage

De envelop dient voldoende gefrankeerd te zijn.

Wij adviseren u voor uw eigen administratie een fotokopie van het ingevulde formulier en de meegezonden bijlagen te behouden.

Alleen aanvragen die compleet met alle verplichte bijlagen zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 januari tot en met 30 april 2004. Stichting Het Gebaar bevestigt de ontvangst van uw aanvraag schriftelijk binnen vier weken en geeft daarbij aan binnen welke termijn een beslissing op de aanvraag wordt genomen. In beginsel neemt het bestuur van Stichting Het Gebaar binnen zestien weken na afloop van de aanvraagperiode (op 20 augustus 2004) een beslissing over de aanvraag.

Het kan zijn dat Stichting Het Gebaar telefonisch contact met u op neemt over uw aanvraag.

Heeft u vragen over de regeling, dan kunt u Stichting Het Gebaar schrijven of bellen:

Stichting Het Gebaar
Postbus 16167
2500 BA 's Gravenhage

De stichting is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via

00800 7920 7920 (gratis).

 

Terug naar bovenaan de pagina