Meer weten over Stichting Het Gebaar

Hier vindt u de toelichting op het aanvraagformulier collectieve doelen voor rechtspersonen.

Aan de tekst van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij adviseren u voor het invullen van het aanvraagformulier deze toelichting op het aanvraagformulier plus het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar door te lezen.

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER COLLECTIEVE DOELEN VOOR RECHTSPERSONEN

Technische toelichting op aanvraagformulier

We verzoeken u dringend het aanvraagformulier met de computer in te vullen. Wanneer u het formulier heeft gedownload, kunt u het op uw eigen computer opslaan.

Als u dit formulier met de computer invult, kunt u met TAB of een muisklik steeds naar het volgende invulveld gaan. Op sommige computers kan de tekst die u intypt aan de rechterkant uit het kader van het invulveld lopen. Om dit te voorkomen geeft u een enter aan het einde van het kader, u komt dan op de volgende regel.

Per vraag is een maximaal aantal karakters (elk woord bestaat uit een x-aantal karakters) ingesteld. U kunt niet meer dan dit maximale aantal karakters intypen. Zorg er daarom voor dat u uw teksten kort en bondig houdt.

Het formulier is gemaakt voor Microsoft Word (versie 6.0 en hoger) en Wordperfect. Mocht u beschikken over een oudere versie, werkt het formulier niet naar behoren of lukt het niet om het formulier te downloaden, neem dan contact met de helpdesk van Stichting Het Gebaar. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) via telefoonnummer 00800 7920 7920 (gratis). Let wel: u dient twee keer een nul te toetsen voor de acht.

Voor personen die vanuit het buitenland bellen met +800 7920 7920 is het soms noodzakelijk eerst de carrier acces code in te toetsen. Deze is voor internationaal telefoneren afhankelijk van de telefoonmaatschappij waarbij u belt. Vervolgens toetst u in elk geval uw internationale toegangscode in.

Terug naar bovenaan de pagina

Onderdeel A. Algemene gegevens van de aanvrager

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

 • iedere in Nederland gevestigde rechtspersoon;
 • iedere in Nederland gevestigde natuurlijke persoon wiens aanvraag het bedrag van €2.500 niet overstijgt.

Rechtspersonen die in het buitenland wonen en voor een uitkering in aanmerking willen komen, moeten een projectvoorstel in laten dienen en het project uit laten voeren / laten coördineren door een in Nederland gevestigde rechtspersoon. Zij kunnen een Nederlandse rechtspersoon oprichten of aansluiting zoeken bij een bestaande in Nederland gevestigde rechtspersoon.

Vraag 2

De contactpersoon die wij u vragen op te geven, willen wij kunnen benaderen wanneer er vragen zijn over de aanvraag. Als contact wordt opgenomen, dan is dat altijd op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.


Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 6

Stichting Het Gebaar werkt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Wij verzoeken u een telefoonnummer op te geven van de contactpersoon voor de aanvraag die op deze tijden bereikbaar is.

Onderdeel B. Algemene gegevens over het project

Uw aanvraag dient vergezeld te gaan met een projectvoorstel of een activiteitenplan, waaruit blijkt op welke wijze het project, waarvoor een uitkering bij Het Gebaar wordt aangevraagd, ten behoeve van de doelgroep wordt uitgevoerd.

De doelgroep van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar wordt gevormd door:

Een project kan zowel in als buiten Nederland worden uitgevoerd.

NB. De aanvrager die een projectvoorstel indient, hoeft niet tot de doelgroep te behoren. Een van de criteria is dat het project ten behoeve van de doelgroep wordt uitgevoerd.

Vraag 14

In plaats van de definitieve naam van het project, mag hier ook de werktitel van het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, worden vermeld.

Vraag 15

Geef kort en bondig maar vooral duidelijk aan wat het doel van uw aanvraag is en op welke wijze het project ten behoeve van de doelgroep wordt uitgevoerd. Desgewenst kunt u met korte zinnen, c.q. steekwoorden het doel van uw aanvraag beschrijven.

Vraag 16

Eén van de beoordelingscriteria is het bereik van het project, waarbij met name wordt gekeken naar het aantal personen dat direct of indirect met het project wordt bereikt, in relatie tot de kosten van het project. U dient het aantal door het project te bereiken personen aan te geven.

Zie artikel 12, lid 3 sub b van het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.


Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 17

Bij de beoordeling wordt ook het draagvlak van het project binnen de doelgroep meegenomen. Schrijft u op hoe u meent dat de doelgroep over uw project denkt: is er behoefte aan uw project en waar blijkt dat uit? Hoeveel sympathie heeft de doelgroep voor het project en hoe weet u dat?

Zie artikel 12, lid 3 sub h van het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Vraag 18

Voor een uitkering komt uitsluitend in aanmerking een project dat wordt uitgevoerd ten behoeve van de doelgroep. Meer in het bijzonder dient het project één of meer van de navolgende thema's te omvatten:

 1. het stimuleren en het (verder) ontwikkelen van de Indische cultuur in en buiten Nederland;
 2. het bevorderen en instandhouden van sociale netwerken;
 3. onderwijs, educatie en media;
 4. welzijn.

Zie artikel 12, lid 2 van het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.


Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 19

Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering, dienen ingediende projecten raakvlakken te hebben met bovengenoemde thema's. Onderstaand wordt verwoord wat Stichting Het Gebaar in het kader van de collectieve doelen verstaat onder deze thema's. Per thema wordt een aantal voorbeelden genoemd. Deze dienen uitsluitend ter illustratie: alle andere ideeën voor projecten die een of meer van de thema's omvatten en die worden uitgevoerd ten behoeve van de doelgroep zijn van harte welkom voor een toetsing aan het reglement. Overigens mag een aanvraag betrekking hebben op een fase van een groot project waarvoor aanvullende financiering nodig is of op het financieren van investeringen noodzakelijk voor een project, mits dit project raakvlakken heeft met een of meer van de thema's.

Thema 1. Het stimuleren en het (verder) ontwikkelen van de Indische cultuur in en buiten Nederland

Cultuur bestaat uit materiële en immateriële zaken: het gaat zowel om voorwerpen als om gedachtegoed. Deze kunnen zich in particuliere handen, maar ook in openbare collecties bevinden. Behalve uit voorwerpen en gedachtegoed bestaat cultuur ook uit activiteiten: cultuur is immers niet alleen te herleiden tot ‘passieve' objecten en reflectie, die verzameld, opgetekend en bewaard (dienen te) worden, maar ook uit manifestaties, expressie en evenementen. Cultuur straalt uit naar omstanders: ze voedt, beïnvloedt, zet aan tot denken, inspireert en amuseert.

De Indische cultuur is geworteld in de vermenging van Indische en Nederlandse cultuur-elementen. Die wortels liggen in principe in het verleden, vanaf het moment dat Nederlanders zich in de Indonesische archipel vestigden. Er ontstond een Indo-Europese bevolkingsgroep, omdat Indische mensen en Nederlanders relaties met elkaar aangingen en er uit deze verhoudingen kinderen voortkwamen. Deze bevolkingsgroep is de doelgroep van de collectieve doelen van Het Gebaar. Velen van hen weten, bij wijze van spreken, intuïtief dat zij tot de Indische gemeenschap en cultuur (kunnen) behoren. Een van de wezenlijke uitgangspunten van Indische cultuur is dat zij bestaat bij de gratie van constante verandering en vermenging. Het tempo doeloe-gevoel gaat hand in hand met het vernieuwen van tradities. De Indische cultuur loopt echter het gevaar in de vergetelheid te raken. Het garanderen van dit erfgoed voor later, in combinatie met het stimuleren van nieuwe initiatieven, is dan ook cruciaal.

De culturele projecten dienen het stimuleren en het (verder) ontwikkelen van de Indische cultuur in en buiten Nederland te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het bewaren en/of toegankelijk maken van materiële zaken, door het organiseren van verschillende culturele activiteiten en/of door het projectmatig faciliteren van dit soort projecten.

Thema 2. Het bevorderen en instandhouden van sociale netwerken

Het tweede thema is het instandhouden en versterken van een gevarieerd stelsel van (nationale en internationale) sociale netwerken (de immateriële infrastructuur). Eén van de kenmerken van de doelgroep is immers het ‘Indische netwerk'. Er zijn in en buiten Nederland een aantal (vrijwilligers)organisaties die het instandhouden van het sociale netwerk van de doelgroep tot doelstelling hebben. Het faciliteren van dergelijke organisaties vormt één van de mogelijkheden om aan het instandhouden en verder versterken van het Indische netwerk bij te dragen.

Thema 3. Onderwijs, educatie en media

Een veel gehoord geluid binnen de doelgroep is dat er onvoldoende kennis van Nederlands-Indië omstreeks de Tweede Wereldoorlog is, terwijl dit een belangrijke periode voor de Nederlandse geschiedenis was. De doelgroep deelt specifieke Indische herinneringen zoals:

 • herinneringen aan en ervaringen met het vooroorlogse Nederlands-Indië;
 • de Japanse bezetting van Zuid-Oost-Azië (binnen en buiten de kampen);
 • de periode van bersiap en dekolonisatie;
 • migratie naar Nederland (of elders in de wereld, of opbouwen nieuw bestaan in het onafhankelijke Indonesië);
 • inburgering (in de woorden van toen: assimilatie en integratie) in Nederland;
 • ontstaan van een Indisch zelfbewustzijn in het Nederland rond 1980.

Deze herinneringen en de kennis over Nederlands-Indië die wel aanwezig is, dreigt – met de Indische cultuur – in de vergetelheid te raken. Educatie, onderwijs en media kunnen de kennis over de Indische geschiedenis stimuleren en verspreiden. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van lesprogramma's en van regelmatig terugkerende lezingen en symposia, door het ontsluiten van bestaande informatie (via bijvoorbeeld internet), door het oprichten van een leerstoel, door het bundelen van herinneringen van leden van de doelgroep en/of door het faciliteren van dit soort projecten.

Thema 4. Welzijn

Het laatste thema is het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de doelgroep in en buiten Nederland. De noodzaak bij te dragen aan het welzijn van de doelgroep hangt ten dele samen met de vergrijzing van die groep, die gepaard gaat met nieuwe hulpvragen. De leeftijds-gerelateerde problemen krijgen binnen de groep een extra dimensie doordat zij gekoppeld zijn aan een verleden van oorlog en geweld.

De projecten gericht op welzijn dienen een bijdrage te leveren aan het welzijn van personen uit de doelgroep, dienen ruimte te bieden aan het delen van bijvoorbeeld de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van of projecten ontwikkelen voor (zelf)hulpgroepen voor de verschillende groepen oorlogsslachtoffers, maar ook door het organiseren van groepsgerichte activiteiten met een duurzaam karakter, gericht op bijvoorbeeld geloofsbeleving of ontspanning.

Binnen de Indische gemeenschap zijn veel mensen die iets doen of willen doen voor de (voormalige) landgenoten die in Nederlands-Indië/Indonesië zijn achtergebleven. Hun schrijnende leefomstandigheden zijn voor velen reden geweest een oproep te doen een deel van het projectengeld van Het Gebaar te bestemmen voor deze groep mensen. Speciaal voor de (voormalige) landgenoten kunnen daarom ook welzijnsprojecten gericht op het georganiseerd leveren van ‘zorg op maat' worden ingediend.

Vraag 20

De kwaliteit van het project wordt onder meer beoordeeld aan de hand van de waarschijnlijkheid dat de projectdoelstellingen daadwerkelijk worden bereikt. Geef aan hoe u ervoor gaat zorgen dat de projectdoelstellingen daadwerkelijk worden bereikt. Wat is uw ervaring met het onderwerp en met de doelgroep die u met uw project gaat bereiken? Welke maatregelen heeft u getroffen om de projectdoelstellingen te bereiken? Als u bij voorbeeld voor de uitvoering van dit project samenwerkt met andere organisaties, kunt u dat hier noteren.

U kunt eventueel extra bijlagen meezenden als verslagen/brochures van vergelijkbare, eerder uitgevoerde, projecten.

Zie artikel 12, lid 3 sub a van het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.


Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 21

Om de duurzaamheid van het project te beoordelen wordt gekeken naar de wijze waarop het resultaat van het project zijn neerslag krijgt binnen de doelgroep. Er dient een min of meer structurele bijdrage te worden geleverd aan de doelgroep.

Zie artikel 12, lid 4 van het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Vraag 22

Voor een project kan niet langer dan vier jaar een uitkering worden verstrekt. De termijn van vier jaar loopt af op 1 januari 2009. Dat betekent dat u er voor moet zorgen dat het project is afgerond voor 1 januari 2009. Als u een project heeft waarvan de realisatie na 1 januari 2009 plaats heeft, dan kunt u bij Stichting Het Gebaar een aanvraag indienen voor een afzonderbaar deel van het project (b.v. voor de inrichtingsfase) dat wel voor de genoemde einddatum is afgerond. Uw aanvraag kan ook betrekking hebben op een fase van een groter project waarvoor aanvullende financiering nodig is. Dit dient dan duidelijk te blijken uit het ingesloten projectvoorstel of activiteitenplan.

Zie artikel 5, lid 3 van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Onderdeel C. Financiële gegevens over het project

Uit de begroting dient te blijken:

 • het van Stichting Het Gebaar gewenste bedrag van de uitkering;
 • het bedrag van de eigen inbreng van de aanvrager (kan ook nihil zijn);
 • de middelen verschaft door derden (is geen verplichting);
 • de per boekjaar geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op het project dat wordt aangevraagd.

Zie artikel 6 van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Uit de liquiditeitsprognose dient het verloop van de liquiditeitsbehoefte van het project te blijken.

Vraag 23

Hier vragen wij naar de totale kosten van het project. Het kan zijn dat de kosten van het project groter zijn dan het bedrag waarvoor u een aanvraag indient. Het bedrag van de totale kosten dat u hier opgeeft, dient ook te blijken uit het door u ingediende projectvoorstel of activiteitenplan.

Zie artikel 5 en artikel 6 van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Vraag 24

Het bedrag waarvoor u een aanvraag indient, moet ook duidelijk blijken uit het door u ingediende projectvoorstel of activiteitenplan.

Het Uitkeringsreglement geeft aan dat een uitkering ten hoogste 100% van de projectkosten bedraagt, wat betekent dat Stichting Het Gebaar een aanvraag gedeeltelijk kan honoreren.

Zie artikel 5 en artikel 6 van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.

Kosten die de aanvrager voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft gemaakt ten behoeve van de doelgroep of het project kunnen niet ten laste van de uitkering komen.


Terug naar bovenaan de pagina

Vraag 25

U kunt eventueel extra bijlagen meezenden, waaruit blijkt hoe u de aanvullende financiering heeft zeker gesteld (bij voorbeeld verklaringen van banken of subsidieverstrekkers).

Onderdeel D. Financiële en organisatorische gegevens aanvrager

Stichting Het Gebaar dient de kwaliteit van de aanvrager te beoordelen. Wanneer u als rechtspersoon geen jaarrekening en geen jaarverslagen kunt overleggen, dan adviseren wij u andere publicaties (als nieuwsbrieven, brochures, folders) of beleidsplannen mee te zenden.

Onderdeel E. Ondertekening

Vraag 26

U kunt extra gegevens die u van belang vindt voor uw projectaanvraag ook in een aparte bijlage op te nemen.


Vraag 27

Alle in vraag 27 genoemde bijlagen zijn verplicht. Stichting Het Gebaar neemt alleen aanvragen die compleet met alle verplichte bijlagen zijn ingediend, in behandeling. Wanneer u één van de verplichte bijlage niet meestuurt, dan verwachten wij van u bij de aanvraag een schriftelijke motivatie waarin staat waarom uw aanvraag incompleet is en wanneer u de ontbrekende bijlage nazendt.

Vraag 28

Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u:

 • het formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld;
 • bekend te zijn met het Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar;
 • ten behoeve van het deel van de projectkosten waarvoor een uitkering is aangevraagd niet elders (gemeente, provincie, rijksoverheid, Europese Unie of andere subsidiënten) subsidie, garantie of kredieten te hebben aangevraagd of reeds te hebben toegezegd gekregen;
 • Stichting Het Gebaar zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van uw aanvraag;
 • Stichting Het Gebaar toestemming te verlenen tot nader onderzoek.
Terug naar bovenaan de pagina

Print het formulier uit. Na ondertekening stuurt u het formulier plus alle bijlagen op aan:

Stichting Het Gebaar
Postbus 16167
2500 BD Den Haag

De envelop dient voldoende gefrankeerd te zijn.

Wij adviseren u voor uw eigen administratie een fotokopie van het ingevulde formulier en de meegezonden bijlagen te behouden.

Alleen aanvragen die compleet met alle verplichte bijlagen zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 januari tot en met 30 april 2004. Stichting Het Gebaar bevestigt de ontvangst van uw aanvraag schriftelijk binnen vier weken en geeft daarbij aan binnen welke termijn een beslissing op de aanvraag wordt genomen. In beginsel neemt het bestuur van Stichting Het Gebaar binnen zestien weken na afloop van de aanvraagperiode (op 20 augustus 2004) een beslissing over de aanvraag.

Het kan zijn dat Stichting Het Gebaar telefonisch contact met u op neemt over uw aanvraag.

Heeft u vragen over de regeling, dan kunt u Stichting Het Gebaar schrijven of bellen:

Stichting Het Gebaar
Postbus 16022
2500 BA 's Gravenhage

De stichting is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via

00800 7920 7920 (gratis)

Terug naar bovenaan de pagina